10-14 marca 2015 roku w Bochni odbyły się warszaty „CHARRETTE”

+ Chcesz wiedzieć więcej ?

CZERWONI i zwycięski projekt „Miasto Otwartych Drzwi”

CZERWONI:

  • Marta Kubala –studentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
  • ks. Tomasz Garwol – wikary  Parafii p.w. Świętego Mikołaja
  • Rafał Kłosowski – aktywista miejski i  freelancer
  • Zdzisław Szklarzewicz – jeden z założycieli Bocheńskiej Fundacji „Salina NOVA”

Motywem przewodnim zwycięskiego projektu pn..„Miasto Otwartych Drzwi” jest przekształcenie zaniedbanej obecnie przestrzeni publicznej Śródmieścia Bochni w „salinarną dzielnicę kreatywną” otwartą na mieszkańców, turystów, artystów i odwiedzających. Zwycięski projekt  podzielony został na  trzy etapy obejmujące szczegółowe działania w perspektywie dwóch, pięciu i dziesięciu lat:

ETAP 1 [2014-2016]

W etapie pierwszym, Zespół Czerwonych  zaproponował wykorzystać szansę jaka pojawiła się dla Bochni w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Organizatorzy tego wydarzenia szacują, że w Bochni i jej okolicach (tj. Brzesko i Tarnów) pojawi się ok. 100 tys. pielgrzymów. Bliskie sąsiedztwo Bochni z Krakowem pozwala zakładać, że stosunkowo duża część uczestników Światowych Dni Młodzieży pojawi się właśnie w naszym mieście.

Zespół Czerwonych chciałby przyczynić się do podniesienia rangi Bochni w tym wydarzeniu, a przy tym wzmocnić wizerunek i markę miasta, wykorzystując w tym celu najnowsze technologie mobilne do obsługi ruchu turystycznego. Zespół jest przekonany, że młodzi turyści z całego świata przybyli do Bochni mogliby za pomocą smartfonów i tabletów, zwiedzać Bochnię, poznawać jej historię i zabytki oraz korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i komercyjnej. W tym celu zwycięska grupa proponuje  stworzenie mobilnej gry typu wirtualny przewodnik turystyczny z wykorzystaniem nowych technologii nawigacji satelitarnej (Geochasing).

1
Rysunek 2. Koncepcja wirtualnej trasy salinarnej  „ VIA SALIS” – aplikacja na smarthony i tablety

Czerwoni  przygotowali wstępną koncepcję wirtualnej trasy salinarnej VIA SALIS, która łączyłaby wszystkie  miejsca związane z  przeszłością salinarną Bochni  istniejące i dawne szyby kopalniane, a także zabytki, obiekty  i tereny posalinarne.

W podobnej technologii w przyszłości mogłyby powstawać kolejne trasy tematyczne, a także gry terenowe np.

   • weekendowa trasa rodzinna – „Trzy dni w  Bochni i okolicach”
   • szlak pielgrzymkowy „Śladami  świętych i błogosławionych „Ziemii Bocheńskiej” ,
   • gra edukacyjno-terenowa dla młodzieży „Odkryj solny skarb”, połączona z geochasingiem czyli zabawą w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS

Podczas warsztatów zgłoszony został bardzo interesujący – jak się wydaje – pomysł „Fontanny – Bramy Czasu”, która miałaby być zlokalizowana przy wschodniej  pierzei Rynku w sąsiedztwie Muzeum im. Fischera.  Wejście do bramy i spływająca do  wnętrza fontanny woda byłyby nawiązaniem do czasów minionych czyli historii podziemnych złóż soli, które przez wieki stanowiły o tożsamości miasta. Woda spływałaby również na zewnątrz, co miałoby symbolizować perspektywiczne myślenie o przyszłości miasta.

2
Rysunek 3 Fontanna „Brama czasu” przy wschodniej pierzi Rynku obok Muzeum im. Profesora Fischera

Zgodnie z motywem przewodnim projektu „Miasto otwartych drzwi”,  jego pomysłodawcy chcą również zaangażować mieszkańców, aby mieli poczucie, że współtworzą razem swoje miasto. Jednym z takich  pomysłów na animację mieszkańców jest m.in..ogłoszenie publicznej zbiórki niepotrzebnych kluczy, które następnie zostałyby przetopione i powstałaby z nich artystyczna instalacja – symbol kluczy do miasta.

 

ETAP 2 [2016-2019]

W etapie drugim w perspektywie lat 2016-2019  zaplanowano intensywną rewitalizację  Rynku oraz jego otoczenia. Projekt zakłada funkcjonalny podział przestrzeni rynku na strefę kawiarniano-gastronomiczną, historyczno- edukacyjną oraz do strefę imprez plenerowych, w tym wydarzeń artystycznych typu performance. W tym celu Zwycięski Zespół postuluje  zaaranżowanie wokół Rynku specjalnych miejsc do siedzenia, zwiększenie nasadzenia zieleni oraz zainstalowanie efektownej iluminacji, która podkreślałyby amfiteatralny charakter tego miejsca.

3 4
Rysunek 4 i 5  Koncepcja zagospodarowania Rynku na strefę kawiarniano-gastronomiczną, edukacyjno-historyczną

oraz strefę imprez artystycznych  wraz z projektowanymi elementami świetlnymi (illuminacja nocna).
Kolejnym  pomysłem Czerwonych jest  przywrócenie świetności potokowi  Babica poprzez jego renaturalizację i wybudowanie wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ciągnącego się do dworca kolejowego PKP wraz z łącznikiem do Plan Salinarnych. Pomyślano również  o ograniczeniu ruchu kołowego w centrum miasta i stworzeniu wyciszonej strefy dla pieszych
5
Rysunek 6  Koncepcja traktu pieszego „TORRENS SALINA” wzdłuż  linii brzegowej Babicy po przeprowadzeniu jej

renaturalizacji  i utworzeniu ciągu komunikacyjnego do dworca PKP oraz połączenia go z terenami zielonymi miasta

ETAP 2 [2020-2030]

W ostatnim etapie  w  długoterminowym  horyzoncie  lat 2020-2030  zaplanowano śmiały projekt zagospodarowania  Warzelni i terenów wokół szybu Campi. Pomysł polegałby na stworzeniu na tym terenie Kompleksu Basenów Salinarnych wraz z tężnią  solankową przy wykorzystaniu  nowoczesnych technologii energetycznych  oraz metody desalinacji wody stosowanej  w Melbourne (Australia)

6
Rysunek 7. Pomysł  zastosowania nowoczesnych  technologii energetycznych do desalinacji wody kopalnianej (modernizacja

Warzelni przy szybie Campi)

7

Rysunek 8. Wizualizacja Komplesku Basenów Termalnych wraz z Tężnią Solankową w obrębie CAMPI.

Kampus Salinarny – raport CHARRETTE
Warszaty
FILMOWY RAPORT Z WARSZTATÓW „NOWE MIASTO SOLI W CENTRUM BOCHNI”
Warszaty
Debata przed drugą turą wyborów 30 listopada
Debata
Debata „Jaka Bochnia?” z udziałem kandydatów na burmistrza
Debata
CZERWONI i zwycięski projekt „Miasto Otwartych Drzwi”
Warszaty
POMARAŃCZOWI i Szlak „Sal de Bochegna”
Warszaty
NIEBIESCY i Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo -Kawiarniany
Warszaty
ZIELONI i projekt „Miasto dla ludzi”
Warszaty