Społeczna koncepcja rozwoju i odnowy Śródmieścia Bochni

Zobacz więcej

Chcemy wspólnie z mieszkańcami Bochni wypracować i przygotować do wdrożenia koncepcję rozwoju i odnowy dla tej części miasta. Oczekiwania oraz opinie mieszkańców tego obszaru mają stanowić podstawę do przygotowania perspektywicznych planów działania Miasta Bochni w zakresie rewitalizacji tego obszaru – i od strony infrastrukturalnej i od strony społecznej. Zespół koordynujący projekt za cel stawia sobie przygotowanie wraz z mieszkańcami, ekspertami i przedstawicielami różnych środowisk tzw. Master Planu dla Śródmieścia Bochni oraz doprowadzenie do tego, by wypracowany plan doczekał się szybkiej realizacji. Aby to osiągnąć przeprowadzimy prawdopodobnie największą w dziejach Bochni diagnozę przestrzeni publicznej.

Mieszkańcy mówią własnym głosem!

Zobacz więcej

Oznacza to przede wszystkim przeprowadzenie w ciągu najbliższych serii warsztatów, spotkań i debat z mieszkańcami obszaru Śródmieścia i całej Bochni. Podczas nich, przy pomocy ekspertów, wypracowana zostanie spójna wizja urbanistyczna „Nowego Miasta Soli” uwzględniająca wykorzystanie wartości salinarnych w ożywieniu najważniejszych przestrzeni publicznych historycznego centrum Bochni. Zaplanowano także działania integracyjne i aktywizujące lokalną społeczność. Poza mieszkańcami do dialogu na temat przyszłości Śródmieścia zaproszeni zostaną lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i władze miasta odpowiadające za losy miasta. Więcej na ten temat w zakładce Harmonogram.
Jest to projekt pilotażowy, mający być podstawą do przyjęcia w czerwcu 2015r. przez Radę Miasta pierwszej w dziejach Bochni obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej pn. „Społeczny Plan Rozwoju i Odnowy Śródmieścia Bochni” dotyczący perspektywicznego zagospodarowania tego miejsca, w oparciu o wykorzystanie jego potencjału i rzetelne badania potrzeb mieszkańców.

Finansowanie

Projekt realizowany jest przez Bocheńską Fundację „Salina NOVA” we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Partnerami są m.in. animatorzy projektów społeczno-kulturalnych skupieni w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni. Wsparcia merytorycznego projektowi udzielają eksperci ds. rewitalizacji z Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Krakowie. Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.
Kwota dofinansowania: 129 tys. zł.

Harmonogram

Harmonogram działania projektu

8 września 2014 – start projektu

Start projektu

wrzesień 2014:

 • zawiązanie Zespołu koordynującego
 • wybór ekspertów współpracujących z projektem
 • nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami i liderami opinii

Faza I (wrzesień – listopad 2014)

 • mapowanie potencjału Śródmieścia Bochni jako obszaru problemowego (OP)
 • mini – warsztaty z udziałem ekspertów spoza Bochni nt. dobrych/złych praktyk rewitalizacji
 • przygotowanie tzw. „Białej Księgi” nt. dotychczas podjętych decyzji i koncepcji rozwoju OP
 • debata plenarna „Jaka Bochnia ?” z udziałem mieszkańców i kandydatów na Burmistrza Bochni
 • warsztaty edukacyjno-architektoniczne dla młodzieży – pn. „Pracownia Rewitalizacji”
 • impreza integracyjna dla mieszkańców pn. „Nowe Miasto Soli” w Kopalni Soli w Bochni

Faza II (grudzień 2014 – luty 2015)

 • warsztaty urbanistyczne „Charrette” z udziałem mieszkańców, decydentów i ekspertów
 • konkurs ideowo-urbanistyczny na opracowanie „Master Planu dla Śródmieścia”
 • prace koncepcyjne w gronie ekspertów – końcowa wersja „Master Planu” wraz z rekomendacjami

Faza III (marzec – maj 2015)

 • rozpoczęcie konsultacji społecznych „Master Planu dla Śródmieścia Bochni”
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny wraz z plenerem pn. „Bochnia. Miasto Soli i Sól Miasta”
 • wypracowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i zaprezentowanie jej mieszkańcom
 • impreza integracyjna dla mieszkańców pn. „SALINADA”

Faza IV (czerwiec – lipiec 2015)

 • wypracowanie mechanizmów wdrażania „Master Planu dla Śródmieścia Bochni
 • sesja Rady Miasta przyjmująca „Master Plan” jako obywatelską inicjatywę uchwałodawczą (OIU)
 • zarysowanie koncepcji kontynuacji działań na rzecz wdrażania po zamknięciu Projektu
 • sporządzenie raportu dla grantodawcy

31 lipca 2014 – zamknięcie Projektu